Testimonials - elpisseminars

Go to content

Main menu:

Testimonials

About
Alexander the Great
Ήταν έναν σπουδαίο σεμινάριο, γεμάτο πληροφορίες. Mάθαμε επίσης πώς να αντιμετωπίζουμε δύσκολες και προβληματικές καταστάσεις κατά την εξυπηρέτηση των πελατών μας. Οι επαγγελματικές εμπειρίες που μας παρουσίασε ο Κύριος Δημοσθένους μας βοήθησαν ακόμα περισσότερο, έτσι το βαθμολογήσουμε ως το καλύτερο σεμινάριο που παρακολουθήσαμε μέχρι σήμερα. Είμαι τόσα χρόνια στη Κύπρο και τώρα γνωρίζω πόσο ωραία είναι η Κύπρος και πρέπει να μεταφέρω σωστά αυτές τις γνώσεις στους πελάτες μας. Εργάστηκα σε οκτώ διαφορετικές χώρες σε διάφορα ξενοδοχεία και αυτή είναι η πρώτη φορά που ακούσαμε τόσες πολλές πληροφορίες για την χώρα που εργαζόμαστε. Οι δυο εκπαιδευτές ουσιαστικοί και σαφής στο θέμα τους.\"
It was a great seminar, full of information. We learned as well how to deal with difficult and problematic situations while attending our customers. The professional experience presented by Mr Dimosthenous helped us even more, and we have grade it as the best seminar we have ever attended so far. I\'m so many years in Cyprus and now I realise how beautiful Cyprus is and i must convey this information to our customers correctly. I worked in eight different countries at various hotels and this is the first time that I’ve learned so much about the country I work. Both trainers were to the point and clear in their subject.
Comment from a participant of the seminar \"Customer care and Cyprus history and tourism infrastructure\".  

Annabelle
Ένα σεμινάριο κατάλληλο για τα επίπεδα του ξενοδοχείου μας. Μάθαμε πώς να πληροφορούμε επαγγελματικά τους πελάτες μας, για την τουριστική Κύπρο, τις παραδόσεις ,τα έθιμα και τα Κυπριακά φαγητά. Αυτό το σεμινάριο πρέπει να το κάνουν όλοι οι υπάλληλοι όλων των ξενοδοχείων και εστιατορίων εάν θέλουμε την Κύπρο να καθιερωθεί ως ποιοτικός τουριστικός προορισμός. Οι εκπαιδευτές ήταν ειδικοί στο θέμα τους."
A seminar suitable for the standards of our hotel. We learned how to inform our customers professionally about Cyprus as a destination, the traditions, customs and Cyprus food. All employees of all hotels and restaurants should attend it if we want Cyprus to be established as a quality tourist destination. The instructors were experts in their subject
Comment from a participant of the seminar "Customer care and Cyprus history and tourism infrastructure".  

Columbia Beach Resort

   Το σεμινάριο ήταν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σεμινάρια που παρακολουθήσαμε μέχρι σήμερα. Μάθαμε τόσα πολλά για την Κύπρο που δεν γνωρίζαμε καθώς και πρόσβαση σε πληροφορίες όταν δεν γνωρίζουμε κάτι για την Κύπρο. Όλοι εμείς πρέπει να προβάλουμε το νησί μας σωστά στους επισκέπτες. Ευχαριστούμε το γραφείο προσωπικού μας."
   "The seminar was one of the most interesting seminars we have attended so far. We learned so much about Cyprus that we didn't know as well as access to information when we are not familiar with something about Cyprus. All of us should promote our island to visitors correctly. We thank our personnel office.
   Comment from a participant of the seminar "Customer care and Cyprus history and tourism infrastructure".  

Astra Car Rental
Ένα πολύ χρήσιμο σεμινάριο που βοηθά άμεσα την διεξαγωγή των υπηρεσιών μας προς τους πελάτες, ενημερώνοντας τους για τους αξιόλογους ιστορικούς και θρησκευτικούς χώρους που μπορεί να επισκεφτούν για να γνωρίσουν την χώρα μας."
A very useful seminar that helps us directly to conduct our services towards customers, informing them about the significant historical and religious sites that can visit and learn about our country.
Comment from a participant of the seminar "Customer care and Cyprus history and tourism infrastructure".  

Paphos Restaurant Employees
Σπουδαίο σεμινάριο για τις ανάγκες μας και για την αύξηση των πωλήσεων στα εστιατόρια μας, όλα όσα ακούσαμε ήταν γεμάτα με νέες ιδέες."
Great seminar for our needs and for increasing οur restaurant sales, everything we heard was brimming with new ideas.
Comment from a participant of the seminar "Customer care and increase of restaurant sales".  

Strovolos Traffic Wardens
Το σεμινάριο μας βοήθησε να αντιληφθούμε ότι μέσω της ανθρώπινης και ευγενικής προσέγγισης προς τον δημότη τα καθήκοντα μας γίνονται πιο αποδοτικά, ως επαγγελματική προσέγγιση."
The seminar helped us realize that a more polite and humane approach towards the citizens allows for more acceptance with regards to the execution of our professional duties.
Comment from a participant of the seminar "Duties and responsibilities of the Traffic Warden".

Antlantica Golden Beach
Μάθαμε χρήσιμες πληροφορίες για την χώρα μας και πώς να την προβάλουμε στους επισκέπτες μας. Είναι πολύ ξεχωριστό και πρότυπος ο τρόπος παρουσίασης του σεμινάριο. Όλοι που ασχολούνται με την Τουριστική βιομηχανία πρέπει να το παρακολουθήσουν."
We learned useful information about our country and how to promote it to our visitors. The seminar is special and the way of presentation is unique. Everyone involved in the tourism industry should attend it.
Comment from a participant of the seminar "Customer care and Cyprus history and tourism infrastructure".  

Troodos Hotel
Το σεμινάριο ήταν πολύ ξεχωριστό στο θέμα του, μάθαμε πολλά για την περιοχή του Τροόδους που έχει τόσα αξιοθέατα να επισκεφτείς όταν βρίσκεστε στην περιοχή και για την Κύπρο μας. Τέτοια σεμινάρια να γίνονται πιο συχνά."
The seminar is unique on its topic, we learned a lot about the area of Troodos that has so many attractions to visit and about Cyprus in general. Such seminars should be organised more often.
Comment from a participant of the seminar "Customer care and Cyprus history and tourism infrastructure".  

Larnaca and Paphos Airports Διεξήχθησαν τέσσερα σεμινάρια μετα που ο Κος Δημοσθένους εκτέλεσε το μυστικό πελάτη. Παρουσιάστηκαν οι αδυναμίες εκτέλεσης των καθηκόντων του προσωπικού μας και έγιναν από το εκπαιδευτή χρήσιμες εισηγήσεις για την αύξησης πωλήσεων."
Four seminars where conducted after Mr. Dimosthenous performed the mystery client. There were weaknesses in the implementation of tasks of our staff and the trainer made useful suggestions for increase of sales.
Comment from a participant of the seminar "Customer care and Increase of Internal Sales".  

Olympic Lagoon Hotel
Ένα καινοτομικό σεμινάριο, γεμάτο γνώσεις και τρόπους πώλησης κρασιού από έμπειρους εκπαιδευτές. Ευχαριστούμε την διεύθυνση που συνεχίζει και μας επιμορφώνει, προσκαλώντας έτσι ουσιώδη σεμινάρια για καλύτερη απόδοση στην εργασία μας."
An innovative seminar, full of knowledge and ways of selling wine from experienced instructors. We thank our administration that continues to train us, inviting essential seminars to our hotel for better performance at our work place.
Comment from a participant of the seminar "Wine Culture and Wine Sales".  


Atlantica Miramare Beach  
Μάθαμε πώς να τροφοδοτούμε τους πελάτες με πληροφορίες για τις υπηρεσίες του ξενοδοχείο μας, καθώς και πώς να γνωρίσουν καλύτερα την Κύπρο, ειδικότερα εμείς οι ξένοι που δεν γνωρίζαμε τίποτα. Άψογη παρουσίασης του σεμιναρίου."
We learned how to feed customers with information about our hotel's services and how to become better acquainted with Cyprus, in particular as personnel from other countries who did not know anything about Cyprus. Impeccable presentation of the seminar.
Comment from a participant of the seminar "Customer care and Cyprus history and tourism infrastructure".  

St Raphael Resort
Περάσαμε ένα ευχάριστο εκπαιδευτικό σεμινάριο από έμπειρους εκπαιδευτές. Μας δίδαξαν πως γνωρίζουμε την Κύπρο και πώς να φροντίζουμε ακόμα καλύτερα τους πελάτες μας, με νέες μεθόδους εξυπηρέτησης."
We spent a pleasant educational seminar from experienced instructors. They taught us how to learn about Cyprus and how to take care our customers even better, with new methods of service.
Comment from a participant of the seminar "Customer care and Cyprus history and tourism infrastructure".  

Cyprus Hilton
Πολύ αναγκαίο σεμινάριο για υπαλλήλους που εργάζονται σε ποιοτικά ξενοδοχεία. Οι πελάτες ζητούν πληροφορίες για την Κύπρος μας. Ευχαριστούμε την διεύθυνση μας."
Much needed seminar for employees working in quality hotels. Customers request information on Cyprus. We thank our administration.
Comment from a participant of the seminar "Customer care and Cyprus history and tourism infrastructure".  

Mediterranean Beach Hotel
Παρακολουθήσαμε ένα υπέροχο και χρήσιμο σεμινάριο. Πολύ σημαντικές οι πληροφορίες που πήραμε από τους εκπαιδευτές και ειδικότερα οι τρόποι προβολής των προσφερόμενων υπηρεσιών στο ξενοδοχείο και της Κύπρου προς στους πελάτες."
We participated a wonderful and useful seminar. We gain important information from the trainers, especially the ways to promote the services offered at the hotel and Cyprus tourism services towards customers.
Comment from a participant of the seminar "Customer care and Cyprus history and tourism infrastructure".  

Sun Rise Hotel
Παρακολουθήσαμε ένα πολύ χρήσιμο σεμινάριο για την διεκπεραίωση των καθηκόντων μας. Εργάστηκα και σε άλλες χώρες του εξωτερικού και τέτοιον ειδικό σεμινάριο δεν συναντήσαμε. Μπράβο στους δημιουργούς και στην διεύθυνση μας που μας έδωσε την ευκαιρία να γίνουμε πιο επαγγελματίες."
We participated a very useful seminar that will help us with our everyday duties. I have worked in other countries as well and such a special seminar I have never came across. Congrats to the instructors of the seminar and our administration that gave us the opportunity to become more professional.
Comment from a participant of the seminar "Customer care and Cyprus history and tourism infrastructure".

Anassa Hotel Akamas
Το σεμινάριο προβάλλει την παράδοση και την Ιστορία της Κύπρου. Οι εκπαιδευτές είναι πολύ έμπειροι στο θέμα, με πολλές γνώσεις. Κάναμε πολλά σεμινάρια αλλά αυτό ήταν το πιο χρήσιμο για τις γνώσεις που αποκτήσαμε. Τελικά μάθαμε μια χώρα που δεν γνωρίζαμε. Ειδικά για εμάς τους ξένους υπαλλήλους, μάθαμε για την χώρα που ήρθαμε να εργαστούμε."
The seminar promotes the tradition and history of Cyprus. The instructors were very experienced in their topic, and knowledgeable. We attended a lot of seminars but this was the most useful for the amount of knowledge we gained. Finally we learned about a country that we didn't know. Especially for us, employees from other countries, we learned about the country we came to work.
Comment from a participant of the seminar "Customer care and Cyprus history and tourism infrastructure"

Amathus Beach Hotel
Πολύ καλό σεμινάριο, όλοι οι εκπαιδευόμενοι έχουν μείνει ενθουσιασμένοι και τώρα, λένε ότι γνωρίζουν την Κύπρο ακόμη περισσότερο.
Very good seminar, all participants are left excited and now they say that they know Cyprus even more.
Comment from a participant of the seminar "Customer care and Cyprus history and tourism infrastructure".  

Four Seasons Hotel
Tο σεμινάριο μας εφοδίασε με γνώσεις οι οποίες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στη καθημερινή επαφή με τους πελάτες, αφού αρκετοί από αυτούς ζητούν πληροφορίες αναφορικά με την τουριστική υποδομή της Κύπρου. Πέραν από την γνώση του προϊόντος εντός του ξενοδοχείου, σημαντική είναι και η γνώση του τουριστικού μας προϊόντος.
The seminar provided us with knowledge which is particularly useful in our daily contact with customers, since clients request information regarding the tourist infrastructure of Cyprus. Beyond the knowledge of the products within the hotel, important is the knowledge of our tourism product.
Comment from a participant of the seminar "Customer care and Cyprus history and tourism infrastructure".

Laura Beach Hotel
Θα ηθέλαμε να συγχαρούμε τους εκπαιδευτές του σεμιναρίου, για την άριστη παρουσίαση τους και να σημειώσω ότι, το σεμινάριο ήταν πολύ εποικοδομητικό για τους υπαλλήλους του ξενοδοχείου μας. Πιστεύω τέτοια σεμινάρια θα έπρεπε να μας προσφέρονται πιο συχνά.
We would like to congratulate the seminar instructors, for the excellent presentation and to note that, the seminar was very constructive for our employees. I believe such seminars should be offered more often.
Comment from a participant of the seminar \"Customer care and Cyprus history and tourism infrastructure\"

Adams  Beach  Hotel  
Excellent comments from the participants. Very interesting and educational. Now we know so much more of Cyprus.
Maria Alexandrou, HR at Adams Beach Hotel
Back to content | Back to main menu